Найпоширеніші причини проблем Wi-Fi роумінгу

Самые распространенные причины проблем WiFi роуминга

 

Ви колись помічали, що поки ви стоїте на одному місці, мережа Wi-Fi працює відмінно, але варто вам почати переміщатися по будівлі, швидкість передачі даних різко падає або мережа зникає зовсім? Причиною таких проблем є погана організація роумінгу Wi-Fi мережі.

З точки зору роумінгу, поведінка користувачів - важко передбачуване явище. Люди з гаджетами постійно переміщуються по будинку, періодично об’єднуються і рухаються групами та поодинці. Деякі пристрої можуть раптово змінювати свою активність або поведінку, наприклад, якийсь планшет або смартфон починає несподівано транслювати відеоконтент зовнішньому одержувачу. Ця непередбачуваність і поведінкова варіативність представляють найскладнішу частину завдання підтримки середовища BYOD (Bring your own devices). Але є і хороша новина - пошук проблем роумінгу не складніше за тестування авторизації клієнтських пристроїв в мережі Wi-Fi.

Найпоширеніші причини проблем з роумінгом в WiFi мережі:

  1. Зона покриття. Мертві зони та місця з низьким рівнем сигналу - одна з найчастіших причин виникнення проблем з роумінгом Wi-Fi. Якщо в будинку є ділянки розривів покриття сигналу Wi-Fi, то клієнтські пристрої будуть відключені від мережі при переході через зону розриву від однієї точки доступу до іншої.
  2. Не підключені пристрої. Здається нелогічним, але не підключений пристрій Wi-Fi може вплинути на продуктивність більше, ніж підключений пристрій. Тут під підключенням мається на увазі можливість авторизації пристрою в мережі. Проблема виникає з пристроями, яким відмовлено в доступі до мережі. Наприклад, у користувача немає пароля/ключа/сертифікату або іншого ідентифікатора, за яким здійснюється підключення до мережі. Такий пристрій в автоматичному режимі буде нескінченно і безуспішно намагатися підключитися до мережі, засмічувати ефір та займати ресурси контролерів і точок доступу. Через це, авторизовані в мережі клієнтські пристрої при переміщенні між точками доступу змушені довше чекати відповідь від найближчої точки доступу і втрачаючи безшовність підключення до мережі, що в свою чергу, призводить до уповільнення або збою процесу роумінгу.
  3. Перезавантажені мережі. Додавання нових точок доступу для поліпшення покриття сигналу або збільшення продуктивності мережі виглядає як перший крок в ланцюжку заходів для підвищення якості роботи Wi-Fi мережі. Однак навмання додані точки доступу можуть додати додаткових проблем, а не вирішити їх. При додавання нових точок доступу збільшується кількість зон, де одночасно присутні  близькі за величиною рівня сигнали, але від різних точок доступу. Потрапляючи в таку зону, клієнтський пристрій не зможе однозначно визначити точку доступу для підключення. Виникнуть колізії і це затримає процес роумінгу.
  4. Невірна конфігурація точок доступу. Якщо всі точки доступу в мережі не мають однакових базових налаштувань, роумінг не вдасться. Ось деякі параметри, за якими потрібно стежити при конфігурації точок доступу: SSID, тип безпеки, облікові дані користувача, передача SSID (прихована чи ні).

 

Взято з сайту https://networkguru.ru/

 

==================================================================

Вы когда-нибудь замечали, что пока вы стоите на одном месте, сеть Wi-Fi работает отлично, но стоит вам начать перемещаться по зданию, скорость передачи данных резко падает или сеть пропадает вовсе? Причина подобных проблем заключается в плохой организации роуминга WiFi сети.

С точки зрения роуминга поведение пользователей - трудно предсказуемое явление. Люди с гаджетами постоянно перемещаются по зданию, периодически скапливаясь и двигаясь группами и по одиночке. Некоторые устройства могут внезапно изменять свою активность или поведение, например, какой-то планшет или смартфон начинает неожиданно транслировать видеоконтент внешнему получателю. Эта непредсказуемость и поведенческая вариативность представляют самую сложную часть задачи поддержки среды BYOD (Bring your own devices). Но есть и хорошая новость - поиск проблем роуминга не сложнее тестирования авторизации клиентских устройств в сети WiFi.

Распространенные причины проблем с роумингом в WiFi сети

  1. Зона покрытия. Мертвые зоны и места с низким уровнем сигнала - одна из наиболее частых причин возникновения неполадок с роумингом Wi-Fi. Если в здании есть участки разрывов покрытия сигнала Wi-Fi, то клиентские устройства будут отключены от сети при переходе через зону разрыва от одной точки доступа к другой.
  2. Неподключенные устройства. Кажется нелогичным, но неподключенное устройство Wi-Fi может повлиять на производительность больше, чем подключенное устройство. Здесь под подключением имеется в виду возможность авторизации устройства в сети. Проблема возникает с устройствами, которым отказано в доступе к сети. Например, у пользователя нет пароля/ключа/сертификата или другого идентификатора, по которому осуществляется подключение к сети. Такое устройство в автоматическом режиме будет бесконечно и безуспешно пытаться подключиться к сети, засоряя эфир и занимая ресурсы контроллеров и точек доступа. Из-за этого, авторизованные в сети клиентские устройства при перемещении между точками доступа вынуждены дольше ожидать ответ от ближайшей точки доступа и теряя бесшовность подключения к сети, что в свою очередь, приводит к замедлению или сбою процесса роуминга.
  3. Перегруженные сети. Добавление новых точек доступа для улучшения покрытия сигнала или увеличения производительности сети выглядит как первый шаг в цепочке мероприятий для повышения качества работы Wi-Fi сети. Однако наугад добавленные точки доступа могут добавить проблем, а не решить их.По мере добавления новых точек доступа увеличивается количество зон, где одновременно присутствуют сигналы близкого по величине уровня, но от разных точек доступа. Попадая в такую зону, клиентское устройство не сможет однозначно определить предпочтительную точку доступа для подключения. Возникнут коллизии и это задержит процесс роуминга.
  4. Неверная конфигурация точек доступа. Если все точки доступа в сети не имеют одинаковых базовых настроек, роуминг не удастся. Вот некоторые параметры, за которыми нужно следить при конфигурировании точек доступа: SSID, тип безопасности, учетные данные пользователя, передача SSID (скрытая или нет).

 

Взято с сайта https://networkguru.ru/

Деталі статті

Ідентифікатор статті:
10
Категорія:
Дата:
14/08/2021 09:26:01
Переглядів:
569
Рейтинг (Кількість голосів):
(13)